Grandhood Standardvilkår

Senest Opdateret den 22. februar 2019

Disse standardvilkår skal læses i sammenhæng med din porteføljeplejeaftale, hvis du er Kunde, henholdsvis din firmapensionsaftale, hvis du er Virksomhed (som defineret nedenfor).

1. Indledning

1.1 Disse generelle vilkår for brug af Grandhood ("Standardvilkår") gælder, når du installerer, tilgår eller bruger hjemmesiden www.grandhood.dk ("Hjemmesiden"), virksomheds-sitet Grandhood Dashboard via hjemmesiden ("Dashboardet") eller appen Grandhood™ ("Appen") enten som virksomhed, der ønsker at indgå eller har en firmapensionsaftale med Grandhood ("Virksomhed"), eller som en medarbejder, der er ansat i en sådan virksomhed og inviteres til at bruge eller allerede bruger Grandhoods digitale pensionsopsparingsprodukt ("Kunde").

1.2 Hjemmesiden, Dashboardet og Appen udbydes af Grandhood Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr. 40199195, Danneskiold Samsøes Allé 41, 1434 København K, Danmark ("Grandhood").

2. Om Grandhood

2.1 Produkt og samarbejdspartnere

2.1.1. Grandhood udbyder i samarbejde med Partnerbanken (som defineret nedenfor) et digitalt firmapensionsopsparingsprodukt, som er henholdsvis web- og app-baseret via Hjemmesiden, Dashboardet og Appen.

2.2 Din brug af Dashboardet som Virksomhed

2.2.1 Når du som Virksomhed ønsker at indgå en firmapensionsaftale med Grandhood, tilgår du Dashboardet. Dashboardet er et selvbetjeningssite som tilgås med NemID, hvorigennem du som Virksomhed udfylder en række oplysninger om Virksomheden, herunder kontaktperson, lønsystem og dokumentation til brug for hvidvasktjek, samt oplysninger om de medarbejdere, der skal inviteres til at deltage i firmapensionsordningen og dermed blive Kunder.

2.2.2 Grandhood foretager det nødvendige hvidvasktjek og vurderer, om Virksomheden er egnet. Hvis det er tilfældet, er det en forudsætning, at du som Virksomhed indgår følgende en firmapensionsaftale med Grandhood.

2.2.3 Når du som Kunde har downloadet Appen, afgiver du først en række personlige oplysninger, herunder om din økonomi og formue, din(e) eventuelle nuværende og/eller tidligere pensionsopsparing(er), dit kendskab til og din erfaring med investering i Exchange Traded Funds (ETF'er), din risikovillighed samt dokumentation til brug for hvidvasktjek.

2.3.3 Grandhood foretager det nødvendige hvidvasktjek, hvorefter du oprettes som Kunde hos både Grandhood og Partnerbanken. I forbindelse med oprettelsen af dig som Kunde er det en forudsætning, at du som Kunde indgår og digitalt underskriver følgende aftaler:

  • Porteføljeplejeaftale med Grandhood
  • Ratepensionsaftale med Partnerbanken
  • Fuldmagtsaftale til Partnerbanken

2.3.4 Baseret på dine oplysninger i henhold til afsnit 2.3.2 informerer Grandhood om, (i) hvilket beløb, du som Kunde anbefales at lægge til side om måneden, samt (ii) hvilken risikoprofil din portefølje vil få.

2.3.5 Herefter kan du som Kunde benytte Appen samt de periodiske rapporter, som vil blive sendt til din email, til at administrere din løbende pensionsopsparing, opdatere dine personlige oplysninger samt få oplysninger om og følge med i din løbende pensionsopsparing og Grandhoods investering heraf, herunder fordelingen af din portefølje (beholdningsoversigt), din transaktionsoversigt og dit historiske afkast samt din forventede pensionsopsparing og forventede månedlige udbetaling ved din pensionsalder. I forhold til sidstnævnte vil disse forventninger være baseret på historiske data om markedet, og Grandhood kan ikke garantere denne udvikling.

2.3.6 Du fastlægger selv størrelsen af din pensionsindbetaling til din Grandhood Konto, og der er ikke krav om en minimumsindbetaling. Grandhood gør dog for god ordens skyld opmærksom på, at Grandhood først kan - og først er forpligtet til - at investere dit indskud, når det af dig indbetalte beløb (efter fradrag af omkostninger) er stort nok til at kunne købe de værdipapirer, som Grandhood har i sin portefølje, og som det er relevant for dig at investere i baseret på din investeringsprofil.

2.4

2.4.1. Alle indbetalinger skal ske i danske kroner, og indbetalingen skal foretages af Virksomheden. Det indsatte beløb, som årligt ikke må overstige det fradragsberettigede beløb på DKK 55.900 (2019-niveau, beløbet opreguleres årligt i henhold til personskattelovens § 20), investeres af Grandhood i overensstemmelse med din risikoprofil, Porteføljeplejeaftalen samt Grandhoods investeringspolitik og ordreudførelsespolitik.

2.4.2 Grandhood yder hverken (i) pensionsrådgivning, herunder rådgivning om, hvorvidt det for dig som Kunde kan være hensigtsmæssigt at vælge en anden form for pensionsopsparingsprodukt end det ratepensionsprodukt, som Grandhood tilbyder, (ii) forsikringsrådgivning eller (iii) rådgivning om skattemæssige forhold i forbindelse med din pensionsopsparing.

3. Misbrug og ansvar

3.1 Grandhoods ansvar

3.1.1. Grandhood er under ingen omstændigheder forpligtet til at dække en Virksomheds eller Kundes indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste, driftstab, anden form for omsætningstab, tab af data eller andre afledte tab.

3.1.2. Grandhood er ikke ansvarlig for tab eller skade, der er forårsaget af Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen eller din brug heraf, for eksempel hvis du som Kunde mister din smartphone, eller hvis du som Virksomhed eller Kunde misbruger Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen. Grandhood er herudover ikke ansvarlig for Grandhoods manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Standardvilkårene, hvis den manglende opfyldelse skyldes eller har forbindelse med nogen begivenhed, som anført i afsnit 4.

3.1.3. Grandhood er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle tab eller skade, der er forårsaget af Kundens manglende indhentelse af pensionsrådgivning eller rådgivning om skattemæssige forhold.

3.1.4. Alle forhold vedrørende din kundeaftale samt din depotaftale, herunder din Grandhood Konto, håndteres af Partnerbanken, og Grandhood har intet ansvar for nogen forhold, der vedrører dit kundeforhold med Partnerbanken, herunder din kundeaftale, depotaftale og Grandhood Konto. Grandhood skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for de handlinger eller undladelser eller pligter, som kan henregnes Partnerbanken.

3.1.5. Grandhood udfører endvidere samtlige ordrer via Partnerbankens handelsplatform, og Grandhood er i den forbindelse ikke ansvarlig for tab eller skade, der er forårsaget af nedbrud i og/eller manglende adgang til Partnerbankens handelsplatform.

3.1.6. Hjemmesiden, Dashboardet og Appen stilles til rådighed af Grandhood, og disse kan indeholde unøjagtigheder eller fejl.

3.2. Dit ansvar

3.2.1. Du bruger som Virksomhed eller Kunde Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen på eget ansvar, og du er selv ansvarlig for at anvende den nyeste version heraf. Grandhood indestår ikke for, at Hjemmesiden, Dashboardet og Appen er egnet til eller tilgængelig for brug uden for Danmark.

3.2.2. Misbruger du Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen, eller medvirker du hertil, kan Grandhood rejse erstatningskrav mod dig.

3.2.3. Du er som Virksomhed eller Kunde uberettiget til at foretage reverse-engineering, dekompilering og/eller disassembling af Hjemmesiden Dashboardet og/eller Appen eller på nogen anden måde at forsøge at undersøge eller afsløre sourcekoden eller opbygningen af Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen, bortset fra i det omfang, dette måtte være tilladt i henhold til ophavsretsloven. Du må endvidere ikke foretage nogen handling, som kan skade Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen eller en server eller et netværk, som understøtter Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen. Du må ikke bruge nogen uautoriseret teknologi eller automatiseret system til at tilgå eller trække indhold ud af Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen, herunder men ikke begrænset til edderkopper, robotter, screen scrapers eller offline læsere. Du må endvidere ikke beskadige, overbelaste, forringe eller skaffe dig uautoriseret adgang til Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen eller nogen Virksomheds- eller Kundekonto forbundet med Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen.

3.3. Indhold leveret af tredjemand

3.3.1. Appen indeholder muligvis links til eller muliggør anvendelse af websites, downloades, indhold, eller andre digitale tjenester, som tilhører og/eller udbydes af tredjemand. Sådant indhold skal ikke anses for at udgøre en godkendelse af, anbefaling af eller garanti for disse tjenester fra Grandhoods side. Grandhood er ikke ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af informationer fra tredjemand eller for de produkter eller tjenesteydelser, som tredjemand udbyder eller sælger.

3.3.2. Grandhood er ikke ansvarlig for aftaler, transaktioner eller andre arrangementer, som indgås mellem dig som Virksomhed eller Kunde og tredjemand, herunder Partnerbanken. Brug af Partnerbankens onlinetjenester vil være omfattet af disse tjenesters egne vilkår, herunder disse tjenesters privatlivspolitik. I det omfang Appen giver adgang til informationer, som ligeledes er omfattet af Partnerbankens onlinetjenester, er dette dog også omfattet af disse Standardvilkår Grandhoods privatlivspolitik mv.

4. Force Majeure

Grandhood er ikke ansvarlig for tab eller skade, som skyldes nedbrud i og/eller manglende adgang til Hjemmesiden, Dashboardet, Appen eller andre IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Grandhood eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

  • Porteføljeplejeaftale med Grandhoodsvigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og -hacking),
  • manglende adgang til den finansielle infrastruktur, herunder systemer for opbevaring, netting og/eller afvikling af finansielle instrumenter, betalinger og/eller kontante midler,
  • strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lignende, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Grandhood selv eller Grandhoods organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af Grandhoods leverandører, eller
  • andre omstændigheder, som er uden for Grandhoods kontrol.

5. Digitale dokumenter og kommunikation

5.1. Som Kunde accepterer du, at du til enhver tid skal kunne modtage digitale dokumenter og meddelelser fra Grandhood via Appen og den e-mail adresse, som du har oplyst til Grandhood. Hvor gældende ret måtte foreskrive, at Grandhood skal give skriftlig meddelelse, accepterer du som Kunde, at denne skriftlige meddelelse kan og vil blive givet digitalt.

5.2. Du accepterer desuden som Virksomhed eller Kunde, at al kommunikation mellem dig og Grandhood som udgangspunkt foregår digitalt, og at du vil modtage alle dokumenter fra Grandhood digitalt. Det betyder, at du er forpligtet til at åbne og tjekke det, der sendes til dig digitalt, på samme måde, som hvis du modtog dette med almindelig post.

6. Behandling af personoplysninger

6.1. Grandhood er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som du som Virksomhed eller Kunde afgiver i forbindelse med brugen af Grandhoods digitale firmapensionsopsparingsprodukt, uanset om dette sker ved anvendelse af Hjemmesiden, Dashboardet eller Appen.

6.2. Formålet med Grandhoods behandling af personoplysninger er at tilbyde vores produkt til dig som Virksomhed eller Kunde og at sikre opfyldelse af aftalen med dig. Vi anvender desuden CPR-nummeret til at identificere dig som Kunde eller medarbejder hos Virksomheden og kan herefter indhente yderligere oplysninger, der er relevante for aftaleforholdet, i Det Centrale Personregister. Grandhood anvender oplysninger om brugen af Hjemmesiden, Dashboardet og Appen, herunder hyppigheden eller varigheden af dine aktiviteter, for at sikre, at Grandhood kan forbedre de tilbudte produkter og funktioner. Oplysningerne kan også anvendes til statiske formål.

6.3. Grandhood behandlinger personoplysninger om dig som Kunde eller medarbejder i Virksomheden med henblik på opfyldelse af en aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller for at overholde en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Grandhood behandler tillige dine personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, når denne interesse anses for at overstige dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. En sådan interesse kan blandt andet være at kunne opfylde en aftale med Virksomheden, forbedre vores produkter og føre statistik over din brug af produkterne og tjenesterne. I visse tilfælde indhenter Grandhood desuden samtykke til behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

6.4. Grandhood deler personoplysninger med følgende modtagere: Partnerbanken, andre danske banker og danske myndigheder, til hvem Grandhood er eller kan blive forpligtet til at videregive oplysninger. Grandhood anvender også underleverandører til behandling af personoplysningerne, herunder eksempelvis til den digitale underskrift af aftalen med dig som Kunde eller Virksomhed.

6.5. Personoplysningerne slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, med mindre Grandhood er retligt forpligtet til eller har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode. Identitetsoplysninger indhentet i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og transaktionsoplysninger opbevares og slettes i henhold til reglerne i denne lov og kan blive videregivet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i tilfælde af en mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

6.6. Du kan altid kontakte Grandhood for at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til berigtigelse eller sletning af dine oplysninger, at begrænse behandling af dine oplysninger, at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger og dataportabilitet. Hvis du vil udøve en eller flere af dine databeskyttelsesrettigheder, kan du rette henvendelse til Grandhood herom ved brug af kontaktoplysninger angivet under pkt. 1.2. Du har også ret til at klage over Grandhoods behandling af personoplysninger til Datatilsynet - se pkt. 12 for yderligere oplysninger.

7. Tracking i grandhoods produkter

7.1. På hjemmesiden benytter vi teknologi til at tracke de besøgendes adfærd med henblik på løbende optimering. Ligeledes benytter vi teknologi, som muliggør, at vi kan genkende brugeren på andre platforme i annonceringsøjemed.

7.2. I Dashboardet benytter vi teknologi til at tracke de besøgendes adfærd med henblik på løbende optimering. Ligeledes benytter vi teknologi, som muliggør, at vi kan genkende brugeren på andre platforme i annonceringsøjemed. I Dashboardet registreres ligeledes data om virksomheden, herunder antal medarbejdere og medarbejderes stamoplysninger.

7.3. I Appen benytter vi teknologi til at tracke brugerens adfærd og indtastede data under tilmeldingsprocessen.

8. Immaterielle rettigheder

8.1. Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder i eller til Hjemmesiden, Dashboardet og Appen, tilhører Grandhood. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på www.grandhood.dk må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog som Virksomhed eller Kunde downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug. Hjemmesiden, Dashboardet og Appen kan også indeholde forretningsnavne og varemærker tilhørende tredjemand. Du opnår som Virksomhed eller Kunde ingen rettigheder til immaterielle rettigheder knyttet til Hjemmesiden, Dashboardet og Appen.

8.2. Grandhood tildeler dig som Kunde ved brug af Appen en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens til brug af Appen til personligt brug (men ikke kommercielle formål). Du tildeles som Kunde således ingen ejendomsret, og licensen ophører uden varsel, når du ikke længere har installeret Appen, eller hvis Grandhood måtte lukke Appen. Det samme gælder - med de fornødne tilpasninger - for så vidt angår Dashboardet for Virksomheder.

9. Overdragelse

9.1. Grandhood har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Standardvilkårene til en anden organisation eller enhed uden, at dette på nogen måde påvirker dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Standardvilkårene.

9.2. Du må derimod ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Standardvilkår til andre, medmindre Grandhood giver skriftlig tilladelse hertil.

10. Ændringer

10.1. Ændringer på Hjemmesiden, Dashboardet eller i Appen

Grandhood kan til enhver tid (med eller uden varsel) af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager iværksætte tiltag, som kan medføre afbrud, forstyrrelser eller ændringer på Hjemmesiden, Dashboardet og/eller i Appen, herunder ved at pushe opdateringer til eller fjerne funktionaliteter eller adgange. Grandhood kan ikke gøres ansvarlig for omkostninger eller tab, som du som Virksomhed eller Kunde måtte blive påført som følge af sådanne tiltag.

10.2. Ændringer af disse Standardvilkår

10.2.1. Grandhood kan ændre Standardvilkårene med én måneds varsel, hvis de må anses for at være til ugunst for dig. Hvis du som Virksomhed eller Kunde ikke kan acceptere ændringer, som varsles efter denne bestemmelse, skal du give Grandhood besked senest én måned efter, at du er blevet informeret om ændringerne, hvorefter din aftale anses for opsagt af dig i overensstemmelse med Porteføljeplejeaftalens klausul 10.2.1 og/eller Firmapensionsaftalens klausul 10.2.1.

10.2.2. Ændringer, som forbedrer dine vilkår som Virksomhed eller Kunde, kan ske uden varsel og berettiger ikke Kunden til at anse Porteføljeplejeaftalen og Standardvilkårene for opsagt.

10.2.3. Ændringer af Grandhoods politikker og øvrige dokumenter kan ske uden varsel.

10.2.4. Det fremgår enten øverst eller nederst i Standardvilkårene, hvornår disse senest er opdateret. Ændringer oplyses altid på Dashboardet og i Appen kombineret med en e-mail notifikation

10.2.5. De enkelte bestemmelser i Standardvilkårene er indbyrdes uafhængige. Hvis én af bestemmelserne kendes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft af en domstol, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser, som således fortsat vil være fuldt ud gældende.

11. Lovvalg og værneting

11.1. Standardvilkårene er underlagt dansk ret, bortset fra sådanne regler under dansk ret som måtte føre til anvendelsen af retsregler i en anden jurisdiktion end Danmark.

11.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med eller som følge af Standardvilkårene, skal afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som første instans.

12. Tilsyn

Grandhood har tilladelse som fondsmæglerselskab, herunder tilladelse til at udøve skønsmæssig porteføljepleje, fra og er under tilsyn af:

Finanstilsynet
Århusgade 10
2100 København Ø
Telefon: +45 33 55 82 82
www.finanstilsynet.dk

Grandhood er registreret i Finanstilsynets register under nr.: FT 8333.

Grandhood er endvidere under tilsyn af:

Datatilsynet
Borgergade 285
1300 København K
Telefon: + 45 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

13. Kontakt

Grandhood driver og kontrollerer Hjemmesiden, Dashboardet og Appen samt udfører skønsmæssig porteføljepleje på dine vegne med de midler, som du som Kunde til enhver tid har indskudt og indestående på din Grandhood Konto i henhold til Porteføljeplejeaftalen. Grandhood er desuden ansvarlig for al kundekontakt til både Kunder og Virksomheder.

Din Grandhood Konto håndteres og administreres af vores Partnerbank. Partnerbanken er ansvarlig for alle forhold vedrørende din Grandhood Konto samt overholdelse af gældende ret for alt, hvad der har med Grandhood Kontoen at gøre.

Hvis du som Kunde har spørgsmål til dit digitale firmapensionsopsparingsprodukt, eller hvis du som Virksomhed eller Kunde har spørgsmål eller bemærkninger til Hjemmesiden, Dashboardet og/eller Appen, er du velkommen til at kontakte Grandhood på:

Grandhood Fondsmæglerselskab A/S
CVR-nr. 40199195
Danneskiold-Samsoes Allé 41
1434 København K Danmark
Telefon: +45 71 74 74 77
Mail: hello@grandhood.dk